Kirkerne / Karleby Kirke
 
 

Karleby kirke ligger midt i den gamle del af landsbyen på omtrent
fladt terræn.
Hvor gammel kirken er vides ikke med bestemthed, men efter den
senromanske stil at dømme, er den opført engang i 1200-tallet.
Ved restaureringen i 1981 fandt man under gulvet tildækkede
huller, som synes at stamme fra stolpehuller, formodentlig fra
en tidligere trækirke.
Kirken er indviet til Skt. Jørgen, korsriddernes, soldaternes,
skytternes, våbensmedenes og
landmændenes værnehelgen.
 
 

Hvem, der har ejet kirken i middelalderen, vides ikke, men
kaldsretten tilhørte kronen, og det var da også denne, der ved
auktionen over det falsterske ryttergods i 1767 solgte kirken til
den berømte generalmajor Johan Frederik Classen
(Kanonkongen), hvorefter den hørte under Det classenske
Fideicommis frem til 1855, da sognets gårdmænd fik part
i den. Først d. 1. april 1915 overgik den til selveje.
Om spir, våbenhus og kirke i øvrigt skriver
førstelærer Hans Rasmussen, der var
kirkesanger og lærer ved Karleby skole
fra 1855-1889:
"Kirken i Karleby var uanselig, og den
havde hverken spir eller tårn. Klokken
hang i et murhul i kirkens gavl, og der
hang et reb derfra helt ned til jorden,
hvor klokkeren altså stod,
når han ringede.
 
 

Det classenske Fideicommis tilbød imidlertid sognet at anbringe
et spir på kirken, en gave, som man modtog med tak. Her blev
klokken så anbragt.
Men da dette var sket, kunne der naturligvis ikke mere ringes på
den gamle måde, og kirkens våbenhus var så lavt og lille, at der
ikke fra dette kunne skaffes adgang til kirkens loft og til spiret.
Foreløbigt var der så ingen anden udvej, end at der inde i kirken,
i det ene hjørne, måtte anbringes en lang stige, der ragede ind
over nogle af stolene ved kvindernes side.
Der hengik alligevel ikke ret mange år, før man besluttede at
rive det gamle våbenhus ned og bygge et andet så stort og højt,
at det rummede en trappe, ad hvilken der så blev adgang til
spiret og kirkens loft, også for ringeren.
Senere forbedredes kirkebygningen yderligere.
Der blev sat nye vinduer i, dvs. det var dem, man i Sakskøbing
havde kasseret, da den daværende kirke repareredes.

Altertavlen

er i empire, opsat 1832 af Fideicommisset. Det viser ”Kristus i Emaus”, og er signeret af Anker Lund 1892. Den blev restaureret i 1980. Karleby Kirkes Alter
Forsiden på alteret er udført af E. Th. Heyn. Karleby. Og forestiller de 4 evangelistsymboler.

Kirkebænke

kirkebænkeKIRKEBÆNKE, GAVLE OG DØRE, der ellers fremstod i brune farver, blev ved restaureringen ført tilbage til de oprindelige blågrå farver. Indsat 1635.

Kalkmalerier

Kirkens kalkmalerier afdækkedes under den sidste restaureringsfase (1981-82). De var i en meget dårlig stand, hvorfor man dækkede dem til i håb om, at man engang v.h.a. en bedre teknik kan få dem frem.

Døbefont

DØBEFONTEN, der er en gotisk, 16-kantet kumme af gotlandsk kalksten fra ca. 1450, er således kirkens ældste inventar.
Dåbsfad

Alterskranken

blev ligeledes ved den lejlighed istandsat, så den i dag fremtræder som en smuk indramning af alterområdet.

Prædikestol

Prædikestol
PRÆDIKESTOLEN OG LYDHIMLEN er empire fra ca. 1810.

Orgel

orgel
ORGLET er et ”Thomsen og Jensen” Orgel fra firmaet i Hillerød. Det blev special-bygget til den lille kirke og blev indviet d. 30. marts 1980, hvor det afløste et tidligere orgel. Der har i tidens løb været flere orgler. Det første blev anskaffet til kirken i 1870`erne. Det nuværende orgel indeholder 280 piber. Det har kun 5 stemmer, men både klangligt og styrkemæssigt virker det ideelt i det lille kirkerum.
KIRKESKIBET er en nøjagtig model af det danske orlogsfartøj ”Store Christia-nus Quintus”. Det er bygget i 1982 efter de originale tegninger af E. TH. Heyn, Karleby.
 
Kirkeskibet

Krucifiks

KRUCIFIKSET er af nyere dato, fremstillet af birketræ. Det oprindelige krucifiks er fra o 1300. Det findes i dag i Stiftmuseet i Maribo.
BILLEDET ved korbuen forestiller de tre kirkelige høj-tider: Jul, påske og pinse. Det er broderet af Mona Christoffersen, der var gift med Jens Christoffersen, præst i Karleby 1953-69. Tegningerne er gjort af kunstneren Edvard Jensen.
billede
 
PRÆSTETAVLEN blev fremstillet i 1980´erne af daværende kirkeværge E. Th. Heyn, Karleby.
præstetavle

Kort over Karleby

Kort over Karleby før udskiftningen 1796. Præstegården har nummer 1 og ligger sydøst for kirken, der ligger lige midt i landsbyen.
kort
PENGEBLOKKEN er fra 1766, fremstillet af egetræ.
Pengeblok
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen | Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F  | Tlf.: 54 44 73 18